Svibanj 2011. / Skupna izlo?ba "Volume collection"
>povratak<
Skupna izlo?ba "VOLUME COLLECTION"
17. svibanj – 3. lipanj 2011.
U galeriji MKC Split u utorak 17. svibnja s po?etkom u 20 sati otvara se skupna izlo?ba pod nazivom 'Volume Collection'.
Istog dana u 11 sati pozivamo novinare na predstavljanje ovog likovnog projekta u galeriji MKCa.

"VOLUME COLLECTION" je kustoski projekt rije?kog umjetnika Nemanje Cvijanovi?a, a okuplja avangardne i suvremene umjetnike, razli?ite umjetni?ke koncepte koji su realizirani u mediju knjige ili ju posreduju kroz druge umjetni?ke medije. Knjiga se promi?lja kao simboli?ki pojam i stvarni (fizi?ki/tiskani i nematerijalni/virtualni) oblik koji stolje?ima utje?e na dinamike realnosti dru?tvenih i kulturnih odnosa, procese informiranosti i komunikacije, pisanja i brisanja znanja i mi?ljenja. Sadr?i vrlo opse?an raspon umjetni?kih izraza, formi, formata i medijskih oblikovanja, od realnih tiskanih oblika, sa posebnim poglavljem posve?enim knjizi umjetnika (knjiga-objekt, knjiga-djelo, knjiga-teorijski rad), do manje o?itih i o?ekivanih prijenosa i prijevoda knjige u medij videa, net arta, performansa, akcija, fotografije ili konceptualnog slikarstva.

U slo?enim relacijama slike i teksta, vizualnih i verbalnih igri, zabilje?ene su intrigantne teme iz svijeta umjetnosti i dru?tva u posljednja dva desetlje?a, izazovi informati?kog doba, problemi neoliberalnog kapitalizma i tranzicije, opasnosti religijskih konflikta, ugro?avanje slobode govora i tiska. Od pionirskih, neo-avangardnih radova iz ?ezdesetih i sedamdesetih godina 20. stolje?a koji su prisutni na izlo?bi, knjiga predstavlja glas slobode, kriti?ke i kreativne misli, kojom se ujedno izaziva tradicionalno poimanje i procjenjivanje umjetni?kog djela te poku?ava doprijeti do ?to ?ire javnosti, izvan uvrije?ene galerijsko-muzejske publike.

Umjetni?ke prakse predstavljene ovim projektom komuniciraju s jasnih individualnih stajali?ta, pokazuju kriti?ki anga?man naspram dominantnih politi?ko-ekonomskih ure?enja, kao i prema dominantnim paradigmama u svijetu umjetnosti, tr?i?nim sistemima i teorijama umjetnosti... Unutar sedamdesetak 'knjiga' hrvatskih i stranih umjetnika, kolektiva i grupi autora, mo?ete pro?itati, ?uti i vidjeti interpretacije globalne i lokalne slike: kritiku institucije nacionalne knji?ne nagrade Kiklop za hit godine u mediju konceptualne slike; video-dokumentaciju umjetni?kog prosvjeda protiv uvo?enja PDV-a na knjige; priru?nik za postdiplomsko obrazovanje u Hrvatskoj u vidu brzog te?aja za kriminalna zanimanja; ideolo?ko-religijsku knjigu suvremenog proroka-umjetnika; potencijalno ubojite knjige-cigle; dokumentaciju o bron?anom vojniku koji je podijelio rusku i estonsku javnost; knjigu o nemogu?nosti integracije i politikama Europske unije; 100 prijedloga za realizaciju nemogu?ih umjetni?kih projekata…

"Volume Collection" dosad je bio predstavljen u Fondazione Bevilacqua La Masa – Fondazione Tito u Veneciji (kolovoz 2010) i u rije?kom Muzeju moderne i suvremene umjetnosti (travanj 2011), a nakon izlo?be u MKC Split imat ?e ga priliku vidjeti i dubrova?ka publika.

Predstavljeni umjetnici i radovi
grupa ABS, Ayreen Anastas i Rene Gabri, grupa Art Fun Club, Milijana Babi?, Mar?elo Brajnovi?, Petar Brajnovi?, Tomislav Brajnovi?, Ana Maria Bresciani, Cristian Chironi, Nemanja Cvijanovi?, Vuk ?osi?, Boris Demur, Zlatan Dumani?, Sandro ?uki?, Rino Efendi?, Igor E?kinja, Claire Fontaine, Iva Gobi? Vitolovi?, Igor Grubi?, Sasha Huber, Janez Jan?a Janez Jan?a Janez Jan?a, Joseph Kosuth, Iva Kova?, Elvis Krstulovi?, Sini?a Labrovi?, Marko Markovi?, Vlado Martek, Eva i Franco Mattes aka 0100101110101101.org, Ohad Meromi, Luis Molina-Pantin, Antoni Muntadas, Ciprian Mure?an, Kristina Norman, grupa OHO, Tanja Ostoji?, Stefano W. Pasquini, Goran Petercol, Vedran Perkov, Cesare Pietroiusti, Janko Poli? Kamov, Progettozero+, Giuliana Racco, Gastón Ramírez Feltrin, Mladen Stilinovi?, Ivan ?eremet, grupa ?KART, Group of contributors to The 2007 Almanac of The Political Art, Slaven Tolj, Goran Trbuljak, Nikola Uzunovski, avangardni umjetni?ki ?asopis Zenit, Gorki ?uvela

Izlo?ba se koristi radovima u vlasni?tvu autora, te iz: fundusa Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Knji?nice Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, fundusa Zbirke Marinko Sudac i zbirke Collezione Giorgio Maffei iz Milana.


Radno vrijeme galerije MKC Split
od 10 do 13 od 17 do 21 svakog dana osim nedjelje

Kontakti
Nemanja Cvijanovi?, kustos izlo?be 091 521 6934
Jasna Glui?, stru?na savjetnica za programsku djelatnost MKC Split 021 537 449
>povratak<